domainsindex logo
button

Regulacje wewnętrzne i Wykluczenia Odpowiedzialności

Usługi Indeksowania Domainindex.Com – Domainindex.com

Wszystkie informacje dostarczane przez Domainindex.Com są bezosobowe i nie są dostosowane do potrzeb żadnej osoby ani grupy osób. Domainindex.Com nie czyni żadnej reprezentacji w zakresie celowości inwestowania opartego na indeksie Domainindex.Com. Domainindex.Com nie sponsoruje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnego funduszu inwestycyjnego ani innego pojazdu, który jest oferowany przez osoby trzecie i który stara się zapewnić inwestycję opartą na wynikach indeksu Domainindex.Com. Wszystkie decyzje o inwestycjach w jakąkolwiek domenę lub inny pojazd nie powinna być podejmowana w oparciu o którąkolwiek z wypowiedzi zawartych w niniejszej prezentacji. Zainteresowani inwestorzy powinni uczynić inwestycję w jakąkolwiek domenę czy pojazd, tylko po dokładnym uwzględnieniu ryzyka związanego z inwestowaniem w takie fundusze, wymienionych w memorandum ofertowym lub podobnym dokumencie, który jest przygotowany przez lub w imieniu emitenta funduszu inwestycyjnego lub pojazdu.

Domainindex.Com nie gwarantuje dokładności ani zupełności jakiegokolwiek indeksu Domainindex.Com, jakichkolwiek danych zawartych w niej, ani jakichkolwiek danych, na których jest oparty, i Domainindex.Com nie będzie brał żadnej odpowiedzialności za błędy, braki ani zaniechania lub przerwy w nich. Com nie czyni żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, co do wyników, które mają być uzyskane z korzystania z informacji dostarczonych przez Domainindex.Com i używane w tym serwisie, i Domainindex.Com wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje przydatności w odniesieniu do niej. Pomimo, że Domainindex.Com uzyskał Informacje, o których sądzi że można na nich polegać, Domainindex.Com nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia czy straty jakiegokolwiek rodzaju w związku z informacjami zawartymi w tym dokumencie, włączając ale nie ograniczając do utraty zysków lub strat moralnych czy szkód, nawet jeśli jest on poinformowany o możliwość takowych. Te materiały zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych w oparciu na informacji ogólnodostępnej do wiadomości publicznej ze źródeł, uważanych za godne zaufania. Domainindex.Com nie składa żadnych deklaracji odnośnie dokładności i zupełności tych materiałów, których zawartość może się zmienić bez powiadomienia. Metodologia zakłada zrównoważenie i utrzymanie indeksów okresowo w ciągu każdego roku i dlatego może nie odzwierciedlać informacji w czasie rzeczywistym.

Oszacowania-TLD Domainindex.Com i Informacje Prawne o Usługach Wycenowych i Ujawnianie Regulacji

Zawartość nie będą używane dla jakichkolwiek bezprawnych ani niedozwolonych celów. Domainindex.Com, jej filie ani żadni dostawcy będący osobami trzecimi, ani też ich dyrektorzy, członkowie zarządu, akcjonariusze, pracownicy czy agenci ( wspólnie Strony Domainindex.Com) nie gwarantują dokładności, zupełności ani aktualności czy dostępności Zawartości. Domainindex.Com. Strony Domainindex.Com nie są odpowiedzialne, że żadne błędy czy zaniechanie, niezależnie od przyczyny, za skutki uzyskane przez użytek Zawartości ani za bezpieczeństwo czy utrzymanie jakichkolwiek danych wprowadzanych przez użytkownika. Zawartość jest dostarczana na zasadzie tak jak jest. STRONY DOMAININDEX.COM WYŁĄCZAJĄ JAKIEKOLWIEK WYRAŹNE CZY DOMNIEMANE GWARANCJE, WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, WOLNOŚCI OD BŁĘDÓW, USTEREK CZY DEFEKTÓW OPROGRAMOWANIA ORAZ WYŁĄCZAJĄ, ŻE ZAWARTOŚĆ BĘDZIE DZIAŁAĆ Z KAŻDĄ KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. W żadnym wypadku Domainindex.Com nie będzie odpowiedzialna względem jakiejkolwiek strony za jakiejkolwiek pośrednie lub bezpośrednie, przypadkowe, wzorowe, odszkodowawcze, karne, specjalne lub logiczne uszkodzenia, koszty, wydatki, opłaty prawne lub straty (włączając, bez ograniczenia, utratę dochodu lub utratę zysków i możliwych kosztów) w związku z jakimkolwiek użyciem Zawartości, nawet jeśli było się poinformowanym o możliwości takich szkód. Analizy związane z domenami, Wyceną domen i stwierdzenia w Zawartości są stwierdzeniami opinii począwszy od daty ich wyrażenia a nie są stwierdzeniami stanu faktycznego ani rekomendacjami do zakupu, zatrzymania czy sprzedaży jakichkolwiek domen czy zabezpieczeniami podejmowania decyzji inwestycyjnych. Domainindex.Com nie  podejmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji Zawartości następującej po publikacji w żadnej formie ani formacie. Nie powinno się polegać na Zawartości i nie jest ona substytutem umiejętności, osądu ani doświadczenia użytkownika, jego zarządu, pracowników, doradców i/lub klientów podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Opinie i analizy Domainindex.Com nie daje tytułu do żadnej właściwości bezpieczeństwa. Domainindex.Com nie działa jako powiernik ani doradca inwestycyjny. Pomimo, że Domainindex.Com uzyskał informacje ze źródeł, które uznaje za godne zaufania, Domainindex.Com nie przeprowadza żadnej kontroli i nie podejmuje obowiązku należytej staranności czy niezależnej weryfikacji jakichkolwiek otrzymywanych informacji.

Ostrzeżenie o Ryzyku w Handlu Domainindex.Com Futures

Przed zdecydowaniem się na uczestnictwo w rynku Domainindex.Com Futures, powinieneś dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Najważniejsze jest, aby nie inwestować pieniędzy, na stratę których nie możesz sobie pozwolić.

We wszystkich transakcjach Domainindex.Com Futures istnieje znaczne wystawienie na ryzyku, włączając ale nie ograniczając dźwignię, wiarygodność kredytową, ograniczoną ochronę prawną i zmienność rynku, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub płynność danej waluty lub pary walut.

Ponadto, wykorzystana natura handlu Futures znaczy, że jakikolwiek ruch rynkowy będzie miał równie proporcjonalny skutek na twoich zdeponowanych środkach. To może działać zarówno przeciwko tobie jak i na korzyść dla ciebie. Istnieje możliwość, że poniesiesz całkowitą stratę początkowo wpłacone środki i będzie wymóg, abyś zdeponował dodatkowe środki aby utrzymać swoją pozycję. Jeśli nie spełnisz wymagania rezerwy, twoja pozycja może być zlikwidowana i będziesz odpowiedzialny za skutkujące straty. Aby poradzić sobie z wystawieniem, zastosuj strategie redukujące ryzyko, takie jak zamówienia: 'stop-stratom' lub 'ogranicz'.
Istnieje ryzyko powiązane z używaniem systemu handlowego w Internecie, włączając, ale nie ograniczając do, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenie Internetowe. Domainindex.Com nie jest odpowiedzialny za usterki komunikacyjne ani opóźnienia podczas handlu przez Internet. Domainindex.Com stosuje systemy kopii zapasowych i plany awaryjne, by pomniejszyć możliwość usterki systemu a handel przez telefon jest zawsze dostępny.