domainsindex logo
button

Trademark

Trademark Company Source Active Score Registration Date Expiration Date VCS NC
HANDYVorarlbergerBrauerei-Genossenschaft Frastanzregistrierte Genossenschaft mitbeschränkter HaftungATdeleted11997-07-16T21:59:59Z2007-07-16T21:59:59ZN/A16|21|32